Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii
  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  • ZASADY
  • NAGRODY
  • WYBRANE PRODUKTY PROMOCYJNE
  • REGULAMIN
  • KONTAKT

WEŹ UDZIAŁ:

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich konsumentów.
Okres zakupu promocyjnego oraz przyjmowania zgłoszeń trwa od 1.04.2019 r. do 2.06.2019 r.
{{ error[0] }}

Dziękujemy za udział w loterii.
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 02.06.2019 r.

IMIĘ*:
NAZWISKO*:
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO*:
ADRES E-MAIL*:
SKAN LUB ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU
POTWIERDZAJĄCEGO ZAKUP PRODUKTÓW
ZA MIN. 10 ZŁ**: 
* Pole obowiązkowe
** W postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną)
Administratorem Państwa danych osobowych jest PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i umożliwienia Państwu uczestnictwa w Loterii Promocyjnej „Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.”.
Przysługują Państwu – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, (ii) prawo do sprostowania tych danych, (iii) prawo do usunięcia tych danych, (iv) prawo do ograniczenia ich przetwarzania, (v) prawo do przenoszenia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Pełna informacja o ochronie Państwa danych osobowych znajduje się TUTAJ.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii Promocyjnej „Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.” przez PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz oświadczam, że przed jej udzieleniem zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Loterii Promocyjnej „Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.” i akceptuję jego postanowienia*.

JAK WYGRAĆ:

1
Kup dowolne produkty Luksja za min. 10 zł*
2
Zachowaj dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT
(pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną)
3
Zarejestruj swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteria30lat.luksja.pl
Sprzedaż promocyjna i okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 1.04.2019 r. do 2.06.2019 r.
* transakcja musi być udokumentowana jednym dowodem zakupu

NAGRODY

* Nagroda w postaci samochodu osobowego marki Toyota Yaris 1.0 VVT-i (72 KW) Wersja Active o wartości 52.140,00 zł brutto, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5.793,00 zł.

WYBRANE PRODUKTY PROMOCYJNE

Szczegółowych informacji o produktach szukaj na www.luksja.pl
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.”

I. Zasady ogólne Loterii promocyjnej

1.1. Loteria pod nazwą „Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.

1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.

1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.) Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz osoby bezpośrednio prowadzące loterie promocyjne, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24 b) Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn. zm.) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy jedynie punktów sprzedaży detalicznej.

1.6. Towarami promowanymi w ramach Loterii są produkty marki „Luksja” (zwane w dalszej części regulaminu: „Produktami”).

1.7. Sprzedaż Produktów w ramach Loterii prowadzona jest w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 2 czerwca 2019 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT dokumentujących zakup Produktów.

1.8. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. (zwany w dalszej części Regulaminu „Okresem Loterii”). Ostatni dzień Okresu Loterii jest datą zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.9. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 pkt 6 w związku z art. 66 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165 z późn.zm.) Organizator posiada bankową gwarancję wypłat nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie Loterii.

1.10. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych będących konsumentami, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. t.j. z 2018 r., poz. 1025).

1.11. Loteria polega na tym, iż Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.10., bierze nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii Organizatora ani PZ Cussons Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-791), adresem przy ul. Chocimskiej 17. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.13. Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów.

1.14. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok, a także na stronie internetowej www.loteria30lat.luksja.pl . Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.15. Osoby, o których mowa w pkt 1.10. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej

2.1. Uczestnik, by wziąć udział w losowaniu, musi spełnić łącznie następujące warunki:

2.1.1. w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 2 czerwca 2019 r. dokonać zakupu za minimum 10 zł brutto, dowolnych produktów marki „Luksja”, dokumentowanych jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną działającą jako konsument), zachowując dowód zakupu,

2.1.2. zgłosić się do Loterii za pośrednictwem strony Loterii www.loteria30lat.luksja.pl , wypełniając na niej formularz zgłoszeniowy i załączając kopię dowodu zakupu w postaci zdjęcia lub skanu paragonu fiskalnego lub faktury VAT (wystawionej na osobę fizyczną działającą jako konsument).

2.2. Zakup, o którym mowa w pkt 2.1.1., musi zostać udokumentowany paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, których data wystawienia mieścić się będzie w przedziale od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 2 czerwca 2019 r. i w której – w przypadku dokumentu w postaci Faktury VAT – jako nabywca wskazany będzie Uczestnik Loterii (osoba fizyczna działająca jako konsument). Paragony fiskalne i faktury VAT niedokumentujące w sposób spełniający powyższe warunki zakupu Produktów, nie uprawniają do udziału w Loterii.

2.3. Zakup dokonany zgodnie z pkt 2.1. i 2.2. jest równoznaczny z nabyciem przez Uczestnika jednej szansy w Loterii. Jeden paragon lub fakturę można zgłosić raz i uprawnia on do jednej szansy. Jeżeli Uczestnik dokona zakupów spełniających wielokrotnie powyższe wymogi, otrzymuje odpowiadającą tej wielokrotności ilość szans. Z ostrożności Organizator wskazuje, iż zakup Produktów dokumentowanych jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT na wielokrotność kwoty 10 zł uprawnia do otrzymania jednej szansy w Loterii.

2.4. W formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii www.loteria30lat.luksja.pl , Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych:

2.4.1. imienia i nazwiska,

2.4.2. numeru telefonu komórkowego,

2.4.3. adresu e-mail,

2.4.4. skanu lub zdjęcia dowodu zakupu potwierdzającego nabycie Produktu

2.4.5. oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Loterii, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii i przyznaniem nagród.

2.5. Szanse przyznawane są na podstawie danych o zakupach Produktów, otrzymywanych przez Organizatora za pomocą zgłoszenia w formie przewidzianej w pkt 2.1.2.

2.6. Skuteczne zgłoszenie udziału w Loterii potwierdzone zostanie wiadomością e-mail, w której zawarta będzie informacja o terminie najbliższego losowania oraz link do strony internetowej Loterii.

2.7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawdziwych danych w formularzu na stronie internetowej, podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa bądź naruszenia interesów Organizatora lub PZ Cussons Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-791), adresem przy ul. Chocimskiej 17.

2.8. O fakcie wykluczenia z Loterii Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej. Organizator nie będzie uwzględniał szans w Loterii wynikających z zakupów Produktów dokonanych po dacie wykluczenia Uczestnika (datą wykluczenia jest data podjęcia przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Loterii). W razie wykluczenia Uczestnika Organizator ma ponadto prawo anulować wszystkie szanse przyznane Uczestnikowi w trakcie trwania Loterii.

III. Nagrody w Loterii promocyjnej

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

3.1.1. Nagrody drugiego rzędu:

a) 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) nagród w postaci zestawów produktów Luksja o wartości 47,04 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem złotych 04/100) każda. Łączna wartość nagród drugiego rzędu wynosi 12.700,80 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych 80/100). W skład zestawu wchodzi 6 (słownie: sześć) produktów do mycia ciała marki Luksja.

3.1.2. Nagrody pierwszego rzędu:

a) 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) nagrody w postaci kart przedpłaconych VISA o wartości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) każda. Łączna wartość nagród pierwszego rzędu wynosi 18.900,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

3.1.3. Nagroda główna:

a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci samochodu osobowego marki Toyota Yaris 1.0 VVT-i (72 KW) Wersja Active o wartości 52.140,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100), wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5.793,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 57.933,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100).

3.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 89.533,80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 80/100).

3.4. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), wygrane w loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku:

a) nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.3. lit. a) Laureat otrzymuje samochód o wartości 52.140,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 5.793,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego,

b) nagrody pierwszego rzędu, o której mowa w pkt 3.1.2. lit. a) i nagrody drugiego rzędu, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a), zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku dochodowego.

3.5. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

IV. Sposób urządzenia Loterii promocyjnej

4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 19 losowań.

4.2. Wszystkie losowania odbywają się w biurze Organizatora pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

4.3. Losowania nagród drugiego rzędu odbywają się w następujących terminach:

- Pierwsze Losowanie: 09.04.2019 r. o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.04.2019 r.

- Drugie Losowanie: 16.04.2019 r. o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 08.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.04.2019 r.,

- Trzecie Losowanie: 24.04.2019 r. o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 15.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 21.04.2019 r.,

- Czwarte Losowanie: 30.04.2019 r. o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 22.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 28.04.2019 r.,

- Piąte Losowanie: 07.05.2019 r. o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 05.05.2019 r.,

- Szóste Losowanie: 14.05.2019 o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 06.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 12.05.2019 r.,

- Siódme Losowanie: 21.05.2019 o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 19.05.2019 r.,

- Ósme Losowanie: 28.05.2019 o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 26.05.2019 r.,

- Dziewiąte Losowanie: 04.06.2019 o godzinie 10:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 02.06.2019 r.

4.4. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się w następujących terminach:

- Pierwsze Losowanie: 09.04.2019 r. o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.04.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Drugie Losowanie: 16.04.2019 r. o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 08.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 14.04.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Trzecie Losowanie: 24.04.2019 r. o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 15.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 21.04.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Czwarte Losowanie: 30.04.2019 r. o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 22.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 28.04.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Piąte Losowanie: 07.05.2019 r. o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 05.05.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Szóste Losowanie: 14.05.2019 o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 06.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 12.05.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Siódme Losowanie: 21.05.2019 o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 19.05.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Ósme Losowanie: 28.05.2019 o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 26.05.2019 r., za każdy dzień oddzielnie,

- Dziewiąte Losowanie: 04.06.2019 o godzinie 09:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27.05.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 02.06.2019 r., za każdy dzień oddzielnie

4.5. Losowania nagrody głównej odbywa się w następującym terminie: 04.06.2019 o godzinie 11:00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 01.04.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 02.06.2019 r.

4.6. Losowania, o których mowa w pkt. 4.3. następują przez wybór, spośród szans nabytych przez Uczestników w okresach, za które następuje losowanie, wskazanych w pkt. 4.3, 30 (słownie: trzydziestu) Laureatów nagród drugiego rzędu, o których mowa w pkt. 3.1.1 lit a), a także 5 (słownie: pięciu) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z tych nagród.

4.7. Losowania, o których mowa w pkt. 4.4. następują przez wybór, spośród szans nabytych przez Uczestników w okresach, za które następuje losowanie, wskazanych w pkt. 4.4, odrębnie za każdy dzień danego okresu, 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody pierwszego rzędu, o której mowa w pkt. 3.1.2 lit a), a także 5 (słownie: pięciu) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z tych nagród.

4.8. Losowanie, o którym mowa w pkt. 4.5. następuje przez wybór, spośród szans nabytych przez Uczestników w okresie, za który następuje losowanie, wskazanym w pkt. 4.5, 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody głównej, o której mowa w pkt. 3.1.3 lit a), a także 5 (słownie: pięciu) Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do nagrody głównej.

4.9. Nad prawidłowością przebiegu losowań, o których mowa w pkt. od 4.3. do 4.5. czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4.

4.10. Jeden laureat, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń, może wygrać tylko jedną nagrodę danego rzędu w ramach jednego losowania. Niniejsze postanowienie stosuje się również do Laureatów zamieszkujących pod tym samym adresem lub dokonujących zgłoszeń posługując się tym samym numerem telefonu komórkowego lub tym samym adresem e-mail.

V. Wydanie nagród

5.1. W ciągu 48 godzin od daty każdego losowania, Laureat otrzymuje od Organizatora wiadomość SMS oraz wiadomość e-mail o pozytywnym wyniku danego losowania, a więc o fakcie zostania Laureatem danego losowania. Dodatkowo w wiadomości Laureat będzie informowany o obowiązku przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2. pod rygorem utraty prawa do nagrody.

5.2. Laureaci nagrody drugiego rzędu i pierwszego rzędu oraz Laureaci nagród głównych w terminie 3 dni od chwili wysłania wiadomości SMS lub e-mail z informacją o wygranej, zobowiązani są do przesłania na adres mailowy Organizatora luksja@i360.com.pl skanu lub zdjęcia uzupełnionego i podpisanego oświadczenia Laureata, którego wzór będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej Loterii www.loteria30lat.luksja.pl , zawierającego przede wszystkim następujące dane:

- oświadczenie o spełnieniu wymogów do wzięcia udziału w Loterii, określonych niniejszym Regulaminem,

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

- w przypadku Laureatów nagród pierwszego i drugiego rzędu, chcących uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej – obywatelstwo, imię ojca, PESEL, data urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu oraz data ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- w przypadku Laureatów nagród głównych – obywatelstwo, PESEL, data urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu oraz data ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość, a jeśli chce uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej – również imię ojca.

5.3. W przypadku gdy dane Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.2. nie zgadzają się z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym lub gdy Laureat nie prześle tego oświadczenia w wymaganym terminie lub gdy to oświadczenie nie będzie zawierało obligatoryjnych danych, Laureat traci prawo do nagrody, a zamiast niego prawo do nagrody uzyskuje pierwszy Uczestnik z listy rezerwowej.

5.4. Postanowienia zawarte w pkt 5.1. – 5.3. stosuje się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej.

5.5. Organizator może zażądać od Laureatów:

5.5.1. Przedstawienia skanów, zdjęć, kopii bądź oryginałów paragonów fiskalnych lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie zgromadzonych przez Laureata szans w celu weryfikacji, czy faktycznie każda szansa została nabyta przez Laureata zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Organizator weryfikuje również czy data dowodu zakupu nie jest późniejsza niż data dokonania zgłoszenia udziału w Loterii. Żądanie takie Organizator może przedstawić Laureatowi w treści wiadomości SMS lub wiadomości e-mail, o których mowa w pkt 5.1 lub później. W takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć paragon fiskalny (paragony fiskalne) lub fakturę VAT (faktury VAT). Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu fiskalnego (paragonów fiskalnych) faktury VAT (faktur VAT), o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu fiskalnego (paragonów fiskalnych) lub faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu,

5.5.2. Przedstawienia oryginału zwycięskiego dowodu zakupu oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2.

5.6. Oryginał paragonu fiskalnego (paragonów fiskalnych), faktury VAT (faktur VAT), oryginał dowodu zakupu lub pisemnego oświadczenia Laureata, o których mowa w pkt 5.5.1 oraz 5.5.2. Laureat może:

5.6.1. dostarczyć osobiście w ciągu 5 dni od daty przedstawienia żądania w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora tj. ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok (dla zachowania terminu miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów do biura Organizatora) – w tym przypadku Laureat może żądać pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,

5.6.2. rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 5.6.1. powyżej, Laureat może przesłać na adres biura Organizatora, tj. ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1. miarodajna jest data doręczenia powyższych materiałów do biura Organizatora).

5.7. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

5.8. Nagroda drugiego rzędu oraz pierwszego rzędu, wydawane są za pośrednictwem przesyłek kurierskich w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora skanu lub zdjęcia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.2. Nagroda główna zostanie wydana w biurze Organizatora, o którym mowa w pkt 1.14, w terminie uzgodnionym indywidualnie z Laureatem, zaś fizyczny odbiór pojazdu nastąpi, również po indywidualnym uzgodnieniu terminu z Laureatem, w salonie samochodowym Toyota w Warszawie.

5.9. Laureaci nagród mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.loteria30lat.luksja.pl , na potrzeby promocji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pozbawia Laureata prawa do nagrody.

5.10. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora. W dyspozycji Organizatora pozostają też nagrody, których nie wydano, mimo wyczerpania liczby Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej.

5.11. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 30 czerwca 2019 r.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14. powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii promocyjnej oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje nadane później niż dnia 30 czerwca 2019 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do biura Organizatora wskazanego w pkt 1.14 powyżej nie może być późniejsza niż 30 czerwca 2019 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 8 lipca 2019 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2019 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;

b) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.

7.4. Umowa jest zawarta na czas trwania Loterii.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej Loterii.

7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.loteria30lat.luksja.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 7.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.11. Organizator informuje, że system informatyczny Loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej loterii.

7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

VIII. Ochrona danych osobowych

8.1 Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

8.2 Administratorem danych Uczestników jest PZ Cussons Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090679, posługująca się numerem REGON: 017471692, NIP: 5272364701. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: (22) 852 86 00, adresem e-mail: recepcja@pzcussons.com oraz listownie na adres biura Organizatora, wskazany powyżej.

8.3 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii Promocyjnej „Luksja 30 lat pielęgnacji zmysłów” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki :

· Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych w Loterii),

· Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

8.4 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.

8.5 Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2025 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.

8.6 Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnicy posiadają także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Uczestnicy mogą zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: luksja@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.

8.7 Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

8.8 Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.9 Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.

8.10 Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.

8.11 Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o. w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

8.12 Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IX.Postanowienia końcowe.

9.1. Uczestnicy są uprawnieni do rezygnacji z uczestnictwa w Loterii w każdym czasie. Pisemne oświadczenia o rezygnacji z udziału w Loterii należy przesłać na adres Organizatora, podany w pkt 1.14. niniejszego Regulaminu lub adres e-mail: luksja@i360.com.pl.

9.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2018 poz. 165 z późn.zm.).

9.3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: recepcja@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

KONTAKT

Jeśli masz pytanie
wypełnij formularz kontaktowy
lub wyślij na adres:
i360 Sp. z o.o.
Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5,
15-084 Białystok
z dopiskiem „Luksja. 30 lat pielęgnacji zmysłów.”
Infolinia loterii prowadzona jest pod numerem:
22 270 12 67
w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00-17:00
*Pole obowiązkowe.